Järjestelmässä on huoltokatko torstaina 28.5.2020 klo 22:00 alkaen. Katkoksen arvioitu kesto on noin kolme tuntia.
The system will have a maintenance downtime on Thursday 28th of May 2020 starting at 22:00 (UTC+3). Estimated duration for the downtime is about 3 hours.
in Englishin English

FISKARS-KONSERNIN REKRYTOINNIN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ


Fiskars-konserni on sitoutunut varmistamaan keräämiensä ja hallinnoimiensa henkilötietojen yksityisyyden. Fiskars takaa, että kaikkia henkilötietoja käytetään vain tarkoituksiin, jotka ilmoitetaan kyseisille henkilöille selkeästi ja joilla on asianmukainen laillinen peruste.

Tämän luomamme käytännön tarkoituksena on kertoa, miten käytämme henkilötietojasi rekrytointiprosessimme yhteydessä ja mitä oikeuksia sinulla rekisteröitynä on henkilötietoihin, joita käsittelemme.

 1. Käsittelyn lailliset perusteet
  Henkilötietojasi käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella. Tällöin käsittely perustuu oikeutettuihin etuihimme ja sen tarkoituksena on rekrytointiprosessien hallinnoiminen ja loppuunsaattaminen, eivätkä omat etusi taikka perusoikeutesi tai -vapautesi syrjäytä näitä etuja (”oikeutetut edut”).

  Jos suoritat työnhakuprosessin osana testejä, henkilötietojen käsittely perustuu tällöin Fiskarsin oikeutettuun etuun. Testien järjestäjinä voivat toimia kolmannet osapuolet, jotka toimittavat tulokset Fiskarsille. Voit kieltäytyä osallistumasta testeihin sekä kieltää toimittamasta testituloksia meille. Seurauksena saattaa kuitenkin olla, ettet täytä haettavan tehtävän kelpoisuusvaatimuksia.

  Voimme käsitellä henkilötietojasi myös suostumuksesi perusteella. Tällöin olemme saaneet ennalta (kirjallisesti, suullisesti tai verkossa) nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn (tätä laillista perustetta käytetään ainoastaan täysin vapaaehtoisen käsittelyn yhteydessä – sitä ei sovelleta, jos käsittely on jollain tavoin välttämätöntä tai pakollista).

  Tietyissä tapauksissa käsittely voi olla tarpeen myös lakisääteisten ja sääntelyyn liittyvien velvollisuuksien noudattamiseksi.

 2. Mitä tietoja keräämme?
  Rekrytointiprosessin aikana sinulta saatetaan pyytää tiettyjä henkilötietoja, joita ovat esimerkiksi
  • nimi ja yhteystiedot
  • demografiset tiedot: sukupuoli, syntymäaika tai ikä, kieli, ammatti tai arvo
  • koulutus
  • ammatilliset taidot
  • ilmoittamasi kiinnostuksenkohteet
  • työhistoria
  • ajokortti, IT-taidot, kielitaito ja valmius työskennellä ulkomailla
  • saatat myös pystyä lähettämään meille verkossa ansioluetteloita, hakemuskirjeitä ja kuvia, jotka sisältävät henkilötietoja
  • LinkedIn-profiili.

  Jos olet suorittanut rekrytointiprosessin osana testejä, esimerkiksi kognitiivisten kykyjen testin, testitulostietoja voidaan käsitellä osana rekrytointiprosessin päätöksentekoa.

 3. Keräämmekö tietoja kolmansilta osapuolilta?
  Voimme kerätä henkilötietojasi julkisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten LinkedInistä), ja taustan ja suositusten tarkistamiseksi saatamme kerätä henkilötietojasi myös henkilöiltä, jotka olet maininnut hakemuksessasi suosittelijoiksi. Kolmansien osapuolten lähteistä kerättävät henkilötiedot ovat samantyyppisiä kuin suoraan sinulta kerättävät tiedot, paitsi jos olet antanut ennalta nimenomaisen suostumuksesi sille, että kolmansien osapuolten lähteistä voidaan kerätä myös muita henkilötietoja.

 4. Miten käytämme tietojasi?
  Käytämme antamiasi henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
  • työhakemuksesi arvioiminen
  • pätevyytesi tarkasteleminen ja työhönotosta päättäminen
  • rekrytointiin liittyvä viestintä kanssasi
  • sen tarkistamiseen, sopivatko pätevyytesi tietyn ajanjakson kuluessa avautuviin työpaikkoihin
  • työhön otettaessa tietojen kerääminen työntekijänumeron ja -tilin luomista varten.

  Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten:
  • rekrytointitilastojen laatiminen
  • tarvittaessa riitojen ratkaiseminen ja/tai oikeudellinen puolustus
  • tietoturvan varmistaminen.

  Voimme säilyttää tietosi myöhempää rekrytointia varten tietyn ajanjakson ajan. Jos olet antanut meille suostumuksesi hakemustietojen säilyttämiseen tietyn ajanjakson ajan, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi ottamalla yhteyttä meihin käyttäen jäljempänä annettuja yhteystietoja.

 5. Miten kauan tietojasi säilytetään?
  Säilytämme tietojasi rekrytointiprosessin ajan. Sen jälkeen henkilötietoja voidaan säilyttää laillisten oikeuksien vahvistamiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen tarvittavan ajan.

  Olet saattanut antaa suostumuksesi tietojen säilyttämiselle tietyn ajanjakson ajan rekrytointiprosessin jälkeen, ja siinä tapauksessa tiedot poistetaan pysyvästi kyseisen ajanjakson päätyttyä.

 6. Miten luovutamme tietojasi kolmansille osapuolille?
  Emme myy, vuokraa tai luovuta muulla tavoin henkilötietoja kolmannelle osapuolelle jäljempänä kuvatusta poikkeavalla tavalla.

  Luovutamme henkilötietojasi vain seuraaville kolmansille osapuolille:
  • Tytäryhtiöt ja ulkopuoliset henkilötietojen käsittelijät. Voimme luovuttaa henkilötietoja Fiskars-konserniin kuuluville yhtiöille ja valtuutetuille ulkopuolisille käsittelijöille, jotka käsittelevät tietoja puolestamme. Kaikki tällainen käsittely perustuu ennalta antamiimme ohjeisiin, jotka on esitetty sovellettavan lain vaatimusten mukaisessa sitovassa sopimuksessa, ja käsittelyssä noudatetaan tätä tietosuojakäytäntöä.
  • Kansainvälinen tiedonsiirto. Rekrytointiprosessin yhteydessä voimme hyödyntää palveluja käyttämällä eri maissa, myös EU:n/ETA-alueen ulkopuolisissa maissa, sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Henkilötietosi voidaan siksi siirtää sen maan ulkopuolelle, jossa käytät palvelujamme. Jos henkilötietoja siirretään EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme, että niiden siirtoon sovelletaan asianmukaisia sopimukseen perustuvia toimenpiteitä (esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita), että siirrolla on asianmukainen laillinen peruste ja että tietojen käsittely ja salassapito täyttävät sovellettavien lakien vaatimukset. Voit halutessasi pyytää kopion (tapauksen mukaan) sovellettavista vakiosopimuslausekkeista. Yhteystiedot ovat jäljempänä.
  • Lakiin perustuvat pyynnöt. Sovellettavan lain vaatimukset, oikeudenkäyntimenettelyihin vastaaminen tai muut lakiin perustuvat pyynnöt voivat velvoittaa meidät luovuttamaan henkilötietoja viranomaisille tai kolmansille osapuolille.
  • Etujemme suojaaminen ja petosten torjunta. Voimme luovuttaa tai muulla tavoin käsitellä henkilötietojasi sovellettavan lain mukaisesti myös oikeutettujen etujemme puolustamiseksi (esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudenkäynnissä) ja petosten torjumiseksi.
  • Fuusiot ja yritysostot. Jos liiketoimintojamme myydään, yhdistetään tai järjestellään uudelleen (esimerkiksi fuusiot ja yritysostot), voimme tarvittaessa luovuttaa henkilötietoja mahdollisille tai todellisille ostajille tai niiden neuvonantajille.

 7. Miten huolehdimme henkilötietojesi suojauksesta?
  Työnhakijoiden tietoturva ja henkilötietojen asianmukainen suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Me ja palveluntarjoajamme pyrimme soveltamaan organisatorisia ja teknisiä turvatoimia, jotta tietoturvan taso on asianmukainen ja henkilötietojen luovutukset asiattomille osapuolille estetään ja havaitaan.

  Tietokantamme käyttöoikeudet on rajattu Fiskars-konsernin rekrytoijille ja työntekijöille, jotka osallistuvat rekrytointiin. Pyrimme säilyttämään kaikki rekrytointiin liittyvät tiedot vain sähköisessä muodossa. Mahdolliset väliaikaiset manuaaliset kopiot henkilötiedoistasi säilytetään rekrytointiin osallistuvien työntekijöiden rajoitetuissa arkistoissa ja tiloissa, joihin on pääsy vain valtuutetuilla työntekijöillä.

  Suojaamme henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja erilaisin fyysisin ja sähköisin keinoin sekä erilaisten käytäntöjen avulla. Pyrimme etenkin estämään luvattoman pääsyn järjestelmiimme alallamme hyväksyttyjen käytäntöjen ja järjestelmien avulla. Vain erikseen nimetyillä työntekijöillämme sekä puolestamme tai toimeksiannostamme työskentelevillä ulkopuolisilla yrityksillä (”valtuutetut kolmannet osapuolet”) on pääsy henkilötietoihisi tai oikeus käsitellä niitä.

  Kaikilla tällaisia tietoja käsittelevillä henkilöillä on oltava henkilökohtainen valtuutus. Käyttöoikeustasot vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppisiin tietoihin pääsyä tai minkä tyyppisten tietojen käsittelyä henkilön toimenkuva edellyttää. Järjestelmämme on suojattu palomuurilla. Manuaalisesti tallennettavia ja käsiteltäviä asiakirjoja, jotka voivat sisältää henkilötietoja, säilytetään lukituissa, palonkestävissä tiloissa. Vain erikseen valtuutetuilla työntekijöillämme tai valtuutetuilla kolmansilla osapuolilla on pääsy tällaisiin tiloihin tai oikeus käsitellä tällaisia tietoja. Kaikki Fiskarsin työntekijät ja valtuutettujen kolmansien osapuolten työntekijät, joille myönnetään pääsy henkilötietoihin, ovat velvollisia pitämään tällaiset tiedot salassa.

 8. Mitä tietojasi koskevia oikeuksia sinulla on?
  • Tiedonsaantioikeus
   Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä sinuun liittyviä tietoja olemme keränneet ja säilyttäneet, elleivät sovellettavat lait määrää toisin.
  • Oikeus tutustua tietoihin
   Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi tai pyytää kopiota niistä sekä tietoa niiden luonteesta, käsittelystä ja luovuttamisesta.
  • Käsittelyn vastustaminen
   Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tilanteissa, joissa tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun – katso edellä osio 2. Huomaa kuitenkin, että tämän seurauksena emme ehkä voi jatkaa työhakemuksesi käsittelyä.
  • Suostumuksen peruuttaminen
   Voit peruuttaa minkä tahansa antamasi suostumuksen.
  • Oikeus oikaisuun, poistamiseen ja rajoittamiseen
   Sinulla on oikeus vaatia, että väärät, tarpeettomat, puutteelliset ja vanhentuneet henkilötiedot korjataan tai poistetaan.

   Jos olet sitä mieltä, että käsittelemämme tiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä, että käsittely ei ole lainmukaista tai että käsittelemme tietoja käsittelyn tarkoituksen vastaisesti, tai jos haluat vastustaa tietojen käsittelyä, voit ottaa yhteyttä meihin ja pyytää poistamaan tiedot tai rajoittamaan niiden käsittelyä. Huomaa, että tutkimme pyyntösi niin pian kuin on kohtuudella mahdollista ennen kuin päätämme jatkotoimista. Huomaa kuitenkin, että tämän seurauksena emme ehkä voi jatkaa työhakemuksesi käsittelyä.


  Fiskars ei käytä automatisoitua päätöksentekoa osana rekrytointiprosessejaan.

  Jos epäilet, ettemme ole noudattaneet tätä rekrytoinnin tietosuojakäytäntöä tai sovellettavia tietosuojalakeja, voit tehdä valituksen Fiskarsille käyttäen jäljempänä annettuja yhteystietoja.

  Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, esimerkiksi Suomen tietosuojavaltuutetulle osoitteessa www.tietosuoja.fi

 9. Tämän käytännön tarkistukset:
  Fiskars pidättää itselleen oikeuden muuttaa tätä rekrytoinnin tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Kun julkaisemme muutoksia, rekrytoinnin tietosuojakäytännön yläosassa näkyvä voimaantulopäivä muuttuu päivämääräksi, jona muutokset tulevat voimaan.

 10. Yhteystiedot:
  Jos sinulla on kysyttävää rekrytointiprosessiin liittyvistä tiedoistasi, ota meihin yhteyttä:

  %registercontroller%
  Rekrytointi
  Hämeentie 135, Arabiakeskus
  PL 130, 00560 Helsinki

  Tietosuojaa koskevat tiedustelut: hr.info@fiskars.com